Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi (Taahhütname)

Aşağıdaki sözleşme örnek bir şantiye şefliği hizmet sözleşmesidir. Söz konusu bu sözleşme yapı müteahhidi ile şantiye şefliği görevini üstlenecek kişiler arasında imzalanır. Şantiye şefliği sözleşmesinde taraflara ait bilgiler, işyeri, görev ve yükümlülükler, sözleşme süresi, maaş – ücret, çalışma saati ve çalışma süresi ve sosyal güvenlik ile ilgili hükümler ve şartlar yer alır ve bütün koşullar söz konusu bu şantiye şefliği hizmet sözleşmesi ile imza altına alınır.

Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi Örneği

Taraflar

MADDE 1- ………………………………………………….. isimli/unvanlı Yapı Müteahhidi ile Şantiye Şefi olarak ………………………………. arasında aşağıdaki şartlarla bir sözleşme düzenlenmiştir. Bu sözleşmede taraflar Yapı Müteahhidi ile Şantiye Şefi olarak anılacaktır.

İşyeri

MADDE 2- Şantiye şefinin işyeri …………….. ili, …………….. ilçesi, ……………………………………… adresindeki, ……….. YİBF nolu, tapunun ………… pafta, …… ada, ………. parsel, numarasıyla kayıtlı olan ve ilgili idareden alınan yapı ruhsatı ve eklerine göre inşa edilecek yapıdır.

Görev ve Yükümlülükleri

MADDE 3- Şantiye şefi; yapıyı yapı denetim kuruluşunun teknik konulardaki
talimatlarına uygun olarak yönetmek ve inşa ettirmekle yükümlüdür. Şantiye şefi,
yapılacak denetimler için hazırlık yaparak yapı denetim kuruluşuna bildirmek, yapı
denetiminde bizzat bulunarak denetime ilişkin tutanak ve belgeleri imzalamak, yapı
denetimine mani olanlar varsa bunları öncelikle yapı denetim kuruluşuna, yapı
denetim kuruluşunca denetimin sağlanamaması halinde Yapı Denetim Komisyonuna
bildirmek zorundadır.

Bunun yanında şantiye şefi; görevinin gerektirdiği işler ile verilecek diğer görevleri,
öncelik sırası ile yürürlükteki Yapı Denetimi Hakkında Kanuna, İmar Kanunu, imar
planı, yönetmelik, ruhsat ve ekleri, standart, şartname, fen ve sanat kuralları ile ilgili
idare, yapı denetim kuruluşu ve yapı müteahhidinin talimatlarına uygun olarak
yapmayı taahhüt eder ve bu hizmetleri karşılığında 5 inci maddede belirtilen aylık
sözleşme ücretini alır.

Sözleşme Süresi

MADDE 4- Sözleşme süresi, inşa edilecek yapının ruhsat tarihi ile yapı kullanma izni
tarihi arasında geçen süredir.

Ücret

MADDE 5- Şantiye şefine yapacağı işe karşılık, sözleşme süresince iş gerekleri,
işyeri ve çalışma şartlarına göre birinci yıl için brüt ………TL. aylık sözleşme ücreti
ödenir. Aylık sözleşme ücreti ilgili ayın son iş günü nakden ödenir.
Ertesi yıllarda, enflasyon oranı dikkate alınarak beher yıl için brüt ücret yeniden
belirlenir. Belirlenen bu ücret aylık sözleşme ücreti kabul edilir.
Şantiye şefine sözleşme ücreti dışında, görevi ile bu görevin iş gereklerine uygun
olarak verilen diğer görevler için, bu sözleşmede belirtilenlerin (yabancı dil tazminatı,
ödül, fazla çalışma ücreti, harcırah) dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme
yapılmayacaktır.

Çalışma Saat ve Süreleri

MADDE 6- Şantiye şefi haftalık ve günlük çalışmanın şekli ve saatleri bakımından
görevin ifa edildiği işyeri için tespit edilen esas, usul, saat ve sürelere ve kendisine
verilen görevleri çalışma saat ve sürelerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak
zorundadır.

Sosyal Güvenlik

MADDE 7- Şantiye şefi sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununa tabidir.

Çeşitli Hükümler

MADDE 8- Bu Sözleşmede yer almayan hususlarda, öncelik sırası ile Sosyal
Sigortalar Kanunu, İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İş bu sözleşme …./…./……. tarihinde, …… nüsha olarak düzenlenmiştir.

Şantiye Şefi (işçi) Yapı Müteahhidi (işveren)
Adı-Soyadı Adı-Soyadı veya Unvanı
İmza İmza

EK İŞLER VE YURT DIŞI İLE İLGİLİ İLANLAR İÇİN MUTLAKA UĞRAYIN

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu